Opholdsstedet Knoppen er normeret til 5 børn/unge og 8 medarbejdere.
Opholdsstedet blev etableret i 1996 for at imødekomme et stigende behov for behandling af særdeles behandlingskrævende børn og unge.

Målgruppe
Målgruppen for Opholdsstedet Knoppen er børn og unge i alderen 10-17 år med risiko for at udvikle bl.a. dyssocial personlighedsstruktur og adfærdsforstyrrelser. Knoppen modtager både drenge og piger.

Vi har stor erfaring i at arbejde med bl.a.:
• Andre psykiske vanskeligheder
• Tilknytningsforstyrrelser
• Personlighedsforstyrrelser
• Andre udviklingsforstyrrelser
• Selvskadende adfærd
• Udadreagerende adfærd
• Omsorgssvigt
• ADHD

Vi lægger igennem en anerkendende pædagogisk tilgang, stor vægt på at udvikle vores børn/unges sociale og følelsesmæssige kompetencer og har gode dokumenterede resultater med at fastholde vores børn/unge i skole-/uddannelsessystemet.

Personalet består for størstedelens vedkommende af uddannede pædagoger med stor erfaring med målgruppen og vi lægger stor vægt på hyppig og skemalagt supervision af ekstern psykolog (hver 14. dag) samt en høj grad af relevant efteruddannelse fx i form af interne uddannelsesdage for den samlede personalegruppe.

Pædagogiske teorier og metoder
Opholdsstedet Knoppen modtager som nævnt børn og unge med forskellige vanskeligheder og den pædagogiske indsats tager derfor udgangspunkt i den enkelte unges individuelle behov.
Som følge heraf er den pædagogiske indsats på Knoppen ikke baseret på én bestemt pædagogisk teori, men metodevalget tilpasses den unges behov.
Udgangspunktet for den pædagogiske indsats er dog i alle tilfælde grundlæggende baseret på en anerkendende tilgang til de unge.
I vores pædagogiske arbejde benytter vi bl.a. elementer fra følgende pædagogiske teorier og metoder:

  • · Adfærdskognitiv Pædagogik
  • · Relationspædagogik
  • · Miljøterapi

Listen skal ikke opfattes som udtømmende, men indeholder nogle af de mest anvendte metoder.